نویسنده = �������� ������������ ������ ��������
عدالت به مثابه برابری اجتماعی

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 343-363

علی اصغر موسی پسندی؛ کمال پولادی