نویسنده = �������������� ������������ ������������
بررسی تأثیر توسعه سیاسی بر حکمرانی خوب بر مبنای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 135-160

مجتبی ملکشاهی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ عبدالرحمن حسنی فر