نویسنده = ������������ ������ ��������
الگوی الهامی بوش و ترامپ در ملت سازی و ترویج دموکراسی

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 133-161

علیرضا معشوری؛ روح الله شهابی؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده