نویسنده = �������������������� ������
مقایسه رسانه‌های حاکمیتی از منظر پوشش اخبار سیاسی و فرهنگی (مطالعه موردی: شبکه خبر و روزنامه ایران)

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 119-139

مجید امیدی شهرکی؛ فریدون اکبرزاده؛ بهرام یوسفی؛ لنا عبدالخانی


ارزیابی تاثیرگذاری تحریم های بین المللی بر قدرت منطقه ای ژئوپلتیک ایران در خاورمیانه

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 347-371

فرشاد فروغی نسب؛ شیوا جلالپور؛ لنا عبدالخانی؛ بهرام یوسفی