نویسنده = ������������ ����������
مقایسه رسانه‌های حاکمیتی از منظر پوشش اخبار سیاسی و فرهنگی (مطالعه موردی: شبکه خبر و روزنامه ایران)

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 1-22

مجید امیدی شهرکی؛ فریدون اکبرزاده؛ بهرام یوسفی؛ لنا عبدالخانی


ارزیابی تاثیرگذاری تحریم های بین المللی بر قدرت منطقه ای ژئوپلتیک ایران در خاورمیانه

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 347-371

فرشاد فروغی نسب؛ شیوا جلالپور؛ لنا عبدالخانی؛ بهرام یوسفی


دولت مدرن و نظام سیاسی تقسیمات کشوری جدید: عامل مهم در توسعه ناموزون و ناپایدار مناطق لرنشین در ایران

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 217-238

هوشنگ کیانی ده کیان؛ حامد عامری گلستانی؛ فریدون اکبرزاده؛ بهرام یوسفی


الگوی الهامی بوش و ترامپ در ملت سازی و ترویج دموکراسی

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 133-161

علیرضا معشوری؛ روح الله شهابی؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده


تاثیر بحران اوکراین بر روسیه، با تمرکز بر اهمیت ژئوپلیتیک اوکراین بر روسیه پس از فروپاشی شوروی تا سال2018

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 211-239

سهیلا پولادی؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده؛ حسین کریمی فرد