نویسنده = ������������������ ������������
دولت مدرن و نظام سیاسی تقسیمات کشوری جدید: عامل مهم در توسعه ناموزون و ناپایدار مناطق لرنشین در ایران

دوره 12، شماره 49، اسفند 1400، صفحه 217-238

هوشنگ کیانی ده کیان؛ حامد عامری گلستانی؛ فریدون اکبرزاده؛ بهرام یوسفی


مقایسه گفتمان جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه با کشور عربستان از منظر چالش‌های ایدئولوژیک

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 429-455

غلامرضا فیروزی؛ حامد محقق نیا؛ شیوا جلالپور؛ فریدون اکبرزاده


الگوی الهامی بوش و ترامپ در ملت سازی و ترویج دموکراسی

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 133-161

علیرضا معشوری؛ روح الله شهابی؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده


تاثیر بحران اوکراین بر روسیه، با تمرکز بر اهمیت ژئوپلیتیک اوکراین بر روسیه پس از فروپاشی شوروی تا سال2018

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 211-239

سهیلا پولادی؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده؛ حسین کریمی فرد