نویسنده = ���������� ������������ ��������
مقایسه رسانه‌های حاکمیتی از منظر پوشش اخبار سیاسی و فرهنگی (مطالعه موردی: شبکه خبر و روزنامه ایران)

دوره 13، شماره 51، شهریور 1401، صفحه 1-22

مجید امیدی شهرکی؛ فریدون اکبرزاده؛ بهرام یوسفی؛ لنا عبدالخانی