نویسنده = ������������ ��������
جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 69-83

حجه الله ابراهیمیان؛ حسن انصاری؛ احمد غریبی