نویسنده = ������������ ������
مقایسه تطبیقی نهاد قانونگذاری در ایران و فرانسه

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 161-182

سیدمسعود نجم الساداتی یزدی؛ مسعود بیتانه؛ حسن مرادی