نویسنده = �������� �������� ����������
بررسی تطبیقی خلأهای قانونی در حوزه سند رسمی ‌در ایران و ترکیه

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 241-264

کامیار شیبت زاده؛ بهشید ارفع نیا؛ ولی رستمی