نویسنده = �������������� ��������
مبانی قضازدایی وجلوه های آن در نظام کیفری ایران و بین الملل

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 333-345

امیر آذرمنش؛ طیبه بیژنی میرزا