نویسنده = ������������ ��������
بررسی ویژگی های تقلب در صورت های مالی و تاثیر آن در سیاست های جامعه

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 101-120

حسین کامرانی؛ بیژن عابدینی؛ محمد حسین رنجبر؛ فائق احمدی