نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی رویکردهای لیبرالیستی در مواجهه با معضلات زیست محیطی جهانی

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 143-168

مسلم صانعی؛ ماشاءالله حیدرپور؛ داود کیانی