نویسنده = ������������ ������������
بررسی تأثیر استراتژی های مدیریت هزینه بر عملکرد سازمانی شرکت ها

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 71-99

شیرمحمد یعقوبیان؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری؛ آرش نادمی