نویسنده = ������������ ����������
اثر تفویض اختیار زمان اجرای تعهد به متعهد در حقوق ایران و اسناد بین المللی

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 121-155

سیاوش شربتی؛ عبادالله رستمی؛ سید محمد سید محمد اسدی نژاد