نویسنده = ���������� ����������������
به حاشیه‌راندگی، پیوست در فرهنگ راهبردی و شکل‌گیری بلوک تاریخی- تمدنی شرق در نظام بین‌الملل

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 229-248

علیرضا مسعود؛ مهدی ذاکریان؛ عبدالعلی قوام؛ حمید احمدی