نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی جایگاه انصاف در دادسرای طرفین اختلاف و میانجیگری منفعتی

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 283-298

میثم سرحدی راد؛ مصطفی اربابی