نویسنده = �������������� ����������
تاثیر بحران اوکراین بر روسیه، با تمرکز بر اهمیت ژئوپلیتیک اوکراین بر روسیه پس از فروپاشی شوروی تا سال2018

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 211-239

سهیلا پولادی؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده؛ حسین کریمی فرد