نویسنده = ������������ ��������
واکاوی مساله برداشت اعضا از مرده مغزی، از نظرگاه فقه و حقوق

دوره 11، شماره 42، خرداد 1399، صفحه 435-458

علیرضا زارع میرک آباد؛ حسین خنیفر