نویسنده = ������������ ����������
تحلیل فرهنگ استراتژیک روسیه و ایران در برقراری روابط استراتژیک2000-2018

دوره 12، شماره 48، آذر 1400، صفحه 119-138

علی رضا رستم آقایی؛ عبدالعلی قوام؛ احمد نقیب زاده؛ کیهان برزگر