نویسنده = �������������� ������ ����������
بررسی نظریه عوض در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 281-306

حسین تفویضی؛ سید پدرام خندانی