نویسنده = ���������� ���������������� ������ ������
میانجیگری سازمانی در فرآیند صلح ایرلند شمالی

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 405-425

زهرا معروفی؛ سید علی ربانی موسویان